Kollegial delning

GÖTEBORG Just nu är en stor del av Sveriges läns- och regionbibliotekarier samlade i Göteborg för den årliga konferens som arrangeras av föreningen Sveriges Länsbibliotekarier, SLB.

Konferensens första dag präglades till stor del av hur kultursamverkansmodellen påverkat den regionala biblioteksverksamheten, vilket dagens två talare hade olika syn på. Inledningstalare Conny Brännberg, ordförande för Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen, menade i en subjektiv bedömning att kultursamverkansmodellen inte påverkat länsbibliotekverksamheten så mycket.

– Det har blivit mycket prat och ännu mer papper, sammanfattar han kultursamverkansmodellen.

Barbro Thomas menade tvärtom när hon tog vid i talarstolen och sammanfattade sina slutsatser från sin rapport Den osynliga handen – regionbiblioteken i modellen.

– Läns- och regionbiblioteken har inte direkt dragit någon vinstlott och har hamnat under radarn där de varken har någon framträdande plats i kultursamverkansmodellen eller i de kulturorganisationer de ofta är organiserade i.

Genom att beskriva läns- och regionbibliotekens verksamhet i ett historiskt perspektiv menar Barbro Thomas att det är som ett ödesdrama som löper över tiden. Mycket handlar om relationen och maktförhållandet mellan länsbibliotek och stat och mellan länsbibliotek och kommun, där ansvarsfrågor och rollfördelning påverkas av den tidsanda som råder.

– Utvecklingen kan delas in i olika faser där vi snart går in i ytterligare en ny fas när nya storregioner planeras bli verklighet 2018. Och då kan det vara bra att vara i beredskap och lära av erfarenheterna hittills. Och ta med kommunbiblioteken och ta reda på vad omvärlden önskar sig av er.

Kommunbibliotek

En tydlig och en återkommande reflektion under dagen var just förhållandet regionbibliotek och kommunbibliotek.

– Jag saknar en utvärdering om vad kommunbiblioteken tycker om regionbibliotekens nya förhållande, säger Christina Jönsson Adrial från Kungliga Biblioteket, KB, i den paneldiskussion som följde Barbro Thomas anförande.

Barbro Thomas håller med och uppmuntrar bättre uppföljning av både KB och Kulturrådet.

– Kultursamverkansmodellen har hittills inte brytt sig om kommunbiblioteken och här behöver göras en djupdykning i hur de upplever regionbibliotekens verksamhet.

På frågan vad panelen tror om vilka regionbibliotekens viktigaste arbete framöver kommer att vara, tror Christina Jönsson Adrial att det är demokratifrågor och digital kompetens, Lotta Brillioth Biörnstad från Kulturrådet tror att det är medier på många språk och hennes kollega Maria Telenius hoppas att det är språkutveckling och bibliotekens arbete med nyanlända. Barbro Thomas sammanfattar framtidspaningen med att hon vill att regionbiblioteken ska ligga i framkant och helt enkelt ska driva bibliotekens utveckling.

– Och dra med kommunbiblioteken, avslutar hon och får dagens applåd.

Från vänster: Peter Alsbjer, Maria Törnfeldt, Birgitta Markusson och Kristina Hedberg.

Från vänster: Peter Alsbjer, Maria Törnfeldt, Birgitta Markusson och Kristina Hedberg.

Ny styrelse

Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier, SLB, består av länsbibliotekarier från hela landet. Sedan årsmötet i maj har föreningen en ny styrelse som förstås finns på plats i Göteborg och där den nyvalda ordföranden Kristina Hedberg sammanfattar den första konferensdagen med att den handlar om precis det SLB arbetar med.

– Läns- och regionbiblioteken jobbar ju mycket med kontakter på statlig och nationell nivå och vårt uppdrag handlar om att främja biblioteksutvecklingen i landet. Och inte bara frågor inom det regionala utan även i frågor där vi kan samverka nationellt.

– SLB har ju en ganska lång tradition av att uppvakta den statliga nivån och skapa tillfällen för samtal och möten, säger Birgitta Markusson. Men, tillägger hon, konferensen spelar också roll för vår egen kompetensutveckling för det är ett vakuum i dag och det är en viktig fråga för oss inom SLB.

SLBs årliga konferensen lockar alltid många deltagare och Peter Alsbjer jämför den med en samling runt lägerelden.

– Jag ser att det här är som ett stammöte där vi kommer från hela landet och träffas för att diskutera gemensamma frågor och utbyta erfarenheter, kunskaper och idéer. Vi träffas och har det bra.

 

FAKTA

Nya styrelsen Sveriges Länsbibliotekarier består av

Kristina Hedberg, Biblioteksutveckling i Blekinge- och Kronoberg, ordförande

Peter Alsbjer, länsbibliotekarie, Regionbiblioteket Örebro län, sekreterare.

Birgitta Markusson, Norrbottens länsbibliotek, kassör

Maria Törnfeldt, länsbibliotek Dalarna, övrig ledamot

Läs mer om Barbro Thomas rapport: framsidan.net

Text:

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@framsidan.net
031 - 333 51 24